Pomiń nawigację

Platformy Startowe

Dzwonek

Otwarcie naboru do XVI rundy inkubacji Platformy startowej Wschodni Akcelerator Biznesu

Sprawdź szczegóły

Cel finansowania: Rozwinięcie Twojego pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

2 stycznia 2019

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

15 stycznia 2023

 • logo Platformy startowe
 • Dla kogo

  Akceleratory / inkubatory

Szczegóły dofinansowania

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Twojej platformy możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Platformy startowe oferują pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:

 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoring,
 • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
 • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.


Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia. 

Inkubacja to intensywna praca nad rozwojem firmy. Pierwszym krokiem jest przeprowadzanie wywiadu przez menedżera inkubacji z przedstawicielami startupu, w czasie którego diagnozowane są najważniejsze jego potrzeby. W odpowiedzi na nie są przyporządkowywani odpowiedni eksperci i usługi (w tym specjalistyczne), dopasowane do specyfiki startupu i branży. Dzięki temu program inkubacji jest indywidualnie dobrany do potrzeb każdego pomysłu.

Więcej informacji:
Porównaj platformy
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór. Zgłaszasz się poprzez formularz na stronie PARP. Następnie koncepcje te oceniane są przez ekspertów poszczególnych Platform Startowych.

Oceniane będą m.in.:

 • Innowacyjność koncepcji - do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
 • Przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów,
 • Potencjał biznesowy,
 • Kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.
Więcej informacji:
Porównaj platformy

Na czym polega inkubacja?

Inkubacja to intensywna praca nad rozwojem firmy. Pierwszym krokiem jest przeprowadzanie wywiadu przez menedżera inkubacji z przedstawicielami startupu, w czasie którego diagnozowane są najważniejsze jego potrzeby. W odpowiedzi na nie są przyporządkowywani odpowiedni eksperci i usługi (w tym specjalistyczne), dopasowane do specyfiki startupu i branży. Dzięki temu program inkubacji jest indywidualnie dobrany do potrzeb każdego pomysłu.


Platformy startowe są tworzone przez ośrodki innowacji, uczelnie, duże i średnie przedsiębiorstwa, fundusze kapitałowe i instytucje otoczenia biznesu. Dzięki zaangażowaniu partnerów startupy mają szansę korzystać ze specjalistycznej infrastruktury, prowadzić badania, współpracować ze specjalistami oraz zweryfikować założenia rynkowe przedsięwzięcia. Udział funduszy inwestycyjnych pozwala zderzyć wyobrażenia o inwestycji z faktycznymi oczekiwaniami inwestorów.

Więcej informacji:
Porównaj platformy
Na czym polega inkubacja?

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Wsparcie dla start-upów udzielane jest przez Platformy Startowe w formie usług inkubacyjnych (wsparcie to stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy). Wartość świadczonych usług dla startupu zarówno podstawowych jak i specjalistycznych ustalana jest indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb danego przedsięwzięcia.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów: Platformy Startowe dysponują łącznym budżetem w wysokości 108,4 mln zł przeznaczonym na inkubację startupów.

Materiały wideo

Porównaj Platformy

Platformy startowe dla nowych pomysłów działają w 9 miastach i są skierowane do różnych branż. Sprawdź, która będzie odpowiednia dla Ciebie:

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Platformy Startowe

Start:

2.01.2019

Zakończenie:

3.02.2023

FAQ

Partnerem w projekcie może być duże przedsiębiorstwo, które nie jest spółką z udziałem Skarbu Państwa. Warunki konkursu określone Regulaminem konkursu nie nakładają wymogów w zakresie formy własności przedsiębiorstwa występującego jako członek partnerstwa.

Tak. Jako partner w projekcie w roli inwestora występuje podmiot, który będzie w stanie realizować odpowiednie zadania wskazane w umowie partnerstwa. Kryteria wyboru projektów 1.1.1 POPW wymagają, aby w skład panelu oceniającego pomysły wchodziły osoby będące przedstawicielami środowiska inwestorów prywatnych. Oprócz wsparcia procesu selekcji podmiotów do inkubacji, przykładowe zadania realizowane przez partnera tego rodzaju to również udział w działaniach inkubacji w zakresie np. rozwoju produktu, walidacji biznesplanu, czy budowy kompetencji zespołu startupowego. Inwestor prywatny może również występować jako element koncepcji rozwoju działalności inkubacyjnej Wnioskodawcy, przedstawianej w odniesieniu do kryterium nr 6 - II etap oceny. Forma prawna podmiotu występującego jako inwestor prywatny pozostaje bez wpływu na spełnienie kryterium.

Każdy Manager inkubacji musi posiadać udokumentowane doświadczenie w bezpośredniej pracy z minimum 10-cioma przedsiębiorstwami typu startup w zakresie przynajmniej jednego z wymienionych obszarów, jednak cały zespół Wnioskodawcy powinien obejmować swoimi kompetencjami wszystkie wymienione w kryterium dziedziny tj.:

 • tworzenie modelu biznesowego
 • rozwój produktu
 • poszukiwanie finansowania.
   

Analogiczne podejście należy przyjąć w odniesieniu do kryterium Zasoby i potencjał Partnerów do inkubacji przedsiębiorstw typu startup w zakresie punktu 2 Zespół zaangażowany do inkubacji przedsiębiorstw.

Beneficjant w ramach kategorii Koszty działań informacyjno-promocyjnych, z uwzględnieniem realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do potencjalnych pomysłodawców oraz pomysłodawców zakwalifikowanych do programu inkubacji może ponosić wydatki niezbędne dla promocji projektu, w szczególności na obsługę i rozwój strony internetowej. Wydatki te nie mogą jednak prowadzić do nabycia na rzecz wnioskodawcy środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, które stanowiłyby pomoc publiczną. Należy podkreślić, iż zgodnie z zasadą dostępności produktów projektu dla osób niepełnosprawnych, strony internetowe powinny być czytelne dla każdego, w szczególności muszą być przygotowane zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA.

Wymagania w zakresie indywidualnego programu inkubacji zostały określone w załączniku 1 do Regulaminu konkursu „Kryteria wyboru projektów” oraz załączniku 3 do Regulaminu konkursu „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie”. Nie określono minimalnego i maksymalnego okresu inkubacji startupu. Okres ten powinien być zindywidualizowany, adekwatny do potrzeb danego startupu i wpisywać się w rundy inkubacyjne wynikające z koncepcji programu inkubacji realizowanego przez daną Platformę startową. Mając na uwadze powyższe, zakłada się, że program inkubacji powinien trwać przynajmniej 3 do maksymalnie 8 miesięcy.

Rozpoczęcie naboru wniosków do poddziałania 1.1.2 POPW zaplanowane jest na II kw. 2019 r., nabór odbywał się będzie w ramach rund aplikacyjnych. Okres trwania rundy aplikacyjnej, ich liczba oraz szczegółowe zasady konkursu zostaną przedstawione w dokumentacji konkursowej w IV kw. br. 

Koszty pośrednie mogą być ponoszone na wydatki niezbędne do realizacji projektu, które nie mieszczą się w katalogu zaplanowanych kategorii kosztów bezpośrednich, w szczególności wskazane w §5 ust. 4 pkt 3) Regulaminu konkursu. W przypadku braku możliwości sfinansowania wymienionych wyżej kosztów usług w ramach kosztów bezpośrednich projektu, ich finansowanie można zapewnić w ramach kosztów pośrednich projektu.

Każdy z Wnioskodawców inicjuje i realizuje projekt partnerski na zasadach opisanych w art. 33 ustawy wdrożeniowej. Ust. 2 tego artykułu opisujący warunki wyboru partnerów dotyczy wyłącznie specyficznej sytuacji, w której podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych, niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustaw. Uczelnia publiczna, będąca zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych jednostką sektora finansów publicznych, jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Tym samym warunki wskazane w ust. 2 ww. art. 33 nie mają zastosowania w odniesieniu do jej wyboru.

Koszty niekwalifikowane projektu stanowią wszystkie wydatki ogólne projektu, które zgodnie z tabelą XI. Wniosku o dofinansowanie nie mają pokrycia w finansowaniu ze źródeł projektu, tj. ze środków wspólnotowych (EFRR, do 85% wydatków kwalifikowanych) lub z krajowych środków publicznych (budżet państwa, do 15% wydatków kwalifikowalnych). W związku z tym, że partnerzy projektu ponoszą własne wydatki kwalifikowane w projekcie (wykazywane szczegółowo w Załączniku 3 do wniosku o dofinansowanie - Rozszerzony plan finansowy), Wnioskodawca w ramach spełnienia wskazanego kryterium wykazuje dysponowanie odpowiednimi środkami przez wszystkie podmioty uprawnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w projekcie. 6 Sposób i źródła finansowania wydatków niekwalifikowanych będą przedmiotem oceny wniosku o dofinansowanie w trakcie spotkania z Wnioskodawcą na posiedzeniu Panelu ekspertów.

Koszt podatku VAT poniesionego w ramach projektów 1.1.1 PO PW, zgodnie z przyjętym systemem finansowania operacji, jest niekwalifikowany do wsparcia. Indywidualne interpretacje Izb Skarbowych nie będą stanowiły podstaw dla jego zmiany.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Wybierz platformę

Wybierz platformę realizacji projektu

Wypełnij wniosek

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator online, Instrukcja wypełniania wniosku)

Ocena projektu

Poczekaj na ocenę Twojej koncepcji przez eksperta platformy

Podpisz umowę

Po pozytywnej ocenie eksperta podpisz umowę

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Zgłoś problem

Formularz zgłoszeniowy

Masz pytania dotyczące programu Platform startowych? Twój startup napotkał na problemy w toku inkubacji? Zgłoś swoje uwagi doradcom wspierającym Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Zgłoś problem

Na czym polega inkubacja?

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Raport

Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (grudzień 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (grudzień 2022)

Zobacz
Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 13

Raport

Monitoring trendów w innowacyjności - Raport 13

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników

Wyniki i archiwum

Skład KOP 1.1.1 POPW
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (2015 r.)
Podręcznik dla Animatorów Platform Startowych (2015 r.)
Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie projektu (2015 r.)
Ogłoszenie o konkursie (2018 r.)
Regulamin Konkursu (2018 r.)
Wzory załączników do umowy o dofinansowanie (2018 r.)
Dokumentacja pomocnicza (2018 r.)
Dodatkowe dokumenty (2018 r.)

Sukcesy beneficjentów